Courses

CourseIntake
Bachelor of Physiotherapy 55
Master of Physiotherapy 18

Specializations

CourseSpecializationsShiftIntake
M.P.TCardio RespiratoryI2
Neurological DisordersI3
PaediatricsI1
RehabilitationI3
SportsI9