Courses

CourseIntake
Bachelor of Physiotherapy 85
Master of Physiotherapy 15

Specializations

CourseSpecializationsShiftIntake
M.P.TCardio RespiratoryI3
Neurological DisordersI3
PediatricsI3
RehabilitationI3
SportsI3