Faculty

Dr. B. G. Kulkarni

Principal
D.O.J.:07.10.2016
AYURS0327
Exp :12 Years
M.D., Ph.D.

Rachana Sharir

Dr. Archana Panchaxarimath

Professor
D.O.J.:11.12.2018
AYUSV0291
Exp :12 Years
M.D.

Swasthavritta

Dr. Sachin Khedikar

Associate Professor
D.O.J.:01.05.17
AYURS0426
Exp :10 Years
M.D.

Rachana Sharir

Dr. Ramen Santra

Associate Professor
D.O.J.:04.12.2018
AYUSV0528
Exp :5 Years
M.D.

Swasthavritta and Yoga

Dr. Ravi Joshi

Assistant Professor
D.O.J.:01.09.2017
AYURS1220
Exp :5 Months
M.D.

Rachana Sharir

Dr. Manisha Dunghav

Professor
D.O.J.:07.04.17
AYUSS0633
Exp :17 Years
M.D.

Ayurved Sanhita and Siddhanta

Dr. Vasanthi Thondambatti

Assistant Professor
Exp :2 Years
M.S.

Prasuti tantra & Stree roga

Dr. Jayasheela Goni

Professor
AYUST0429
Exp :20 Years
M.D.

Dept. of Prasuti Tantra Avum Stri Roga
DOJ : 19.06.2018
DOB : 30.06.1970
Reg. No. : 10932

Dr. Chandrakant Pawar

Associate Professor
D.O.J.:07.10.2016
AYUST0266
Exp :7 Years
M.S.

Prasuti tantra & Stree roga

Dr. Mauli Vaishnav

Assistant Professor
Exp :11 Months
M.S.

Prasuti tantra & Stree roga

Dr. Divya. B

Assistant Professor
D.O.J.:17.09.2016
D.O.B.:04.10.1985
AYUPK0985
Exp :1.3 Years
M.D.

Panchakarma

Dr. Kanubhai Modh

Professor
Exp :31 Years
M.D.

RSBK

Dr. Rakesh Bramhankar

Assistant Professor
D.O.J.:26.11.16
AYURB1018
Exp :2 Years
M.D.

Rasashastra

Dr. Nisha Munishwar

Assistant Professor
D.O.J.:17.9.2016
AYUKC1445
Exp :1.3 Years
M.D.

Kayachikitsa

Dr.N.R. Navoday Raju

Assistant Professor
D.O.J.:01.01.17
AYUKS0994
Exp :1 Year
M.D.

Kriya Sharir

Dr. N.J. Trivedi

Professor
D.O.J.:01.05.17
AYUKS0769
Exp :35 Years
M.D.

Kriya Sharir

Dr. Sarita Ohol

Professor
D.O.J.:20.09.2017
AYUKS0563
Exp :10.6 Years
M.D.

Kriya Sharir

Dr. Arun Vaidya

Associate Professor
D.O.J.:01.05.17
AYUSS0574
Exp :8 Years
M.D.

Ayurved Samhita & Suddhanta

Dr. Akshar Kulkarni

Associate Professor
D.O.J.:03.10.18
Exp :5.11 Years
Ph.D.

Ayurved Samhita & Suddhanta

Dr. Manjula K

Assistant Professor
AYUSS0858
Exp :3 Years
M.D.

Ayurved Samhita & Suddhanta

Dr. Sudhakumari Sindha

Professor
D.O.J.:01.05.17
Applied
Exp :36 Years
BSAM

Rog Nidan

Dr. Deepthi Viswaroopan

Assistant Professor
D.O.J.:18.11.2016
AYUKB0887
Exp :1 Year
M.D.

Kaumarabritya

Dr. Sandhya Sheth

Reader
AYUKB0677
Exp :9 Years
M.D.

Dept. of Kaumarbhritya
DOJ : 12.01.2009
DOB : 07.08.1958
Reg. No. : GBI7862

Dr. T. S. Sreevisakh

Assistant Professor
D.O.J.:02.02.2019
AYUKB0091
Exp :4.7 Years
M.D.

Dept. of Kaumarbhritya

Dr. Vaishali Deshpande

Professor
D.O.J:15.11.2018
AYUKC0321
Exp :10 Years
M.D.

Kaumarbhritya

Dr. Eshwari Salian

Assistant Professor
D.O.J.:31.12.16
AYUSK0903
Exp :1 Year
M.S.

Shalakya Tantra

Tejas Vyas

Lecturer
D.O.J.:13.07.17
AYUSN0470
Exp :5 Months
MA

Sanskrit

Dr. Prasanth Krishnan

Associate Professor
D.O.J.:18.12.17
AYUDG0133
Exp :5 Years
M.D.

Dravyaguna

Dr. Suwarna Meshram

Professor
Exp :11.4 Years
M.D.

Dravyaguna

Dr. Gundappa Rao

Professor
D.O.J.:20.12.2018
AYUAT0268
Exp :10.3 Years
MD (Ayu), PhD, MBBS

Dravyaguna

Dr. Urvi Dave

Reader
D.O.J.:31.07.2018
AYURN0521
Exp :9 Years
M.D.

Roganidan

Dr. Lohitaksh Makasare

Assistant Professor
D.O.J.:15.12.2017
AYURN0983
Exp :
M.D.

Roganidan

Dr. Anitha H.

Professor
D.O.J.:27.12.2017
AYURB0476
Exp :10 Years
M.D.

Rasashastra

Dr. Bhavin Dhanavade

Assistant Professor
D.O.J.:29.12.2017
AYUDG1165
Exp :
M.D.

Dravyaguna

Dr. Prasanna Mathad

Associate Professor
D.O.J.:15.12.17
AYURB0442
Exp :9 Years
M.D.

Rasashastra

Dr. Neeraj A.K.

Assistant Professor
Exp :8 Months
M.D.

Agad Tantra

Dr. Dhara Zalavadiya

Biostatistician
D.O.J.:01.05.2017
Exp :
M.D